The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. – Robert Swan –

Sustainable Development Goals

In ons assortiment hebben alle producten een goed verhaal. Ze dragen bij aan één of meer van de SDG's. Op deze pagina leggen we uit waarom bedrijven en producten aan SDG's worden gekoppeld.

SDG 1

 In 2019 maakte 6,2 procent van de Nederlandse bevolking deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen. Zowel financiële aspecten als de impact van armoede op het leven van mensen maken daar deel van uit.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben dragen bij aan het verminderen van armoede in zowel Nederland, als in andere landen. Bijvoorbeeld bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek bieden om eerlijk werk te doen in goede arbeidsomstandigheden. Of bedrijven die nauw samenwerken met boeren of andere partijen in het buitenland, waarbij altijd meer dan een eerlijke prijs betaald wordt, zodat er goed kan worden gezorgd voor zichzelf en familie.

SDG 2

Vergeleken met andere landen komt ondervoeding in Nederland niet vaak voor. Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie en de impact ervan op de kwaliteit van de leefomgeving en het dierenwelzijn.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben, dragen bij aan het beëindigen van honger, het bereiken van voedselzekerheid en verbeterde voeding. Vaak door niet alleen in de voedselketen te investeren, maar juist in arbeid zodat voedsel kan worden gekocht. Of door het delen van kennis zodat men zelfvoorzienend wordt in het produceren van voedsel.

SDG 3 Het voorkomen van voortijdige sterfte veroorzaakt door overdraagbare en niet-overdraagbare ziektes en psychische problemen staat hoog op de VN-agenda. Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse bevolking. Dit door middel van producten voor goede hygiëne, gezonde snacks en kookboeken waarin je inspiratie kan vinden voor gezonde maaltijden.
SDG 4 Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot ‘een leven lang leren’. Onderwijs zorgt ervoor dat de werkenden over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in een kennisintensieve omgeving.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een (licht) verstandelijke beperking of studenten een plek om vaardigheden op te doen en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
SDG 5 De mate van gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan verschil in beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur. Een andere specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben dragen bij aan het verminderen van genderongelijkheid, door het bieden van een veilige werkplek waar (waaronder) vrouwen weer kunnen opbloeien en vaardigheden op kunnen doen om een veilige plek in de maatschappij te vinden.
SDG 6 De toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is goed geregeld in Nederland. De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben dragen bij aan het voorkomen van onnodige verspilling en vervuiling van water. Of helpen zij goede sanitaire voorzieningen te bewerkstelligen in derdewereldlanden.
SDG 7 De ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit heeft een positief effect op onze welvaart.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben maken gebruik van duurzame energie en zorgen dat er minder energie wordt gebruikt, bijvoorbeeld door middel van het bezorgen van hun producten per fietskoerier of met 100% elektrische auto’s.
SDG 8 Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben, dragen bij aan het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei. Ze bieden een eerlijke vergoeding voor gedane werkzaamheden of aangekochte grondstoffen. Ook dragen zij bij aan de groei van bedrijven en de persoonlijke en financiële groei van het individu.
SDG 9

SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan – zoals tijdverlies als gevolg van files, onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu – te verminderen. Ook moet het bedrijfsleven innoveren en verduurzamen.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben, dragen bij aan het bouwen van veerkrachtige infrastructuur, de bevordering van inclusieve en duurzame industrialisering en het stimuleren van innovatie.

Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben dragen bij aan het verminderen van de ongelijkheid, zowel in Nederland als in het buitenland. Dit wordt verwerkelijkt door het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het onderhouden van eerlijke samenwerkingen met individuen en ondernemingen, zowel in Nederland als het buitenland.

SDG 11

Het aanbod van betaalbare woningen bepaalt waar mensen gaan wonen, naast de werklocatie en sociale relaties. Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers. Buitenshuis is een gezonde en veilige leefomgeving van belang.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben, dragen bij aan het inclusief, veilig, veerkrachtig & duurzaam maken van steden. Daarnaast vind je in deze categorie geschenken die bijdragen aan het verbeteren van sociale contacten.

Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben, gaan op een verantwoorde manier om met de consumptie en de productie van hun producten. Zij creëren duurzame consumptie- en productiepatronen. Dit om zoveel mogelijk verspilling te voorkomen en om de druk op ons milieu te verlagen. Én om de ‘verspilling’ die wel plaatsvindt te benuttigen. Hier vind je A-producten van reststromen die anders zouden worden weggegooid of niet optimaal zouden zijn gebruikt.

SDG 13 is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben dragen bij aan een beter klimaat. Door de CO2 uitstoot tijdens de productie te minimaliseren, een neutrale óf zelf een negatieve uitstoot te creëren tijden de productie.

SDG 14

Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld. De toenemende negatieve effecten van klimaatverandering, overbevissing en vervuiling vormen een bedreiging voor zowel de intrinsieke waarde van het ecosysteem zelf, als het nut en plezier dat mensen eraan ontlenen.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben dragen bij aan het behouden van én het duurzaam gebruiken van oceanen en zeeën. Bijvoorbeeld producten gemaakt van plastic uit de zee of voedsel van zeewier.

SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben dragen bij aan het beschermen, het herstellen en het bevorderen van het duurzame gebruik van ecosystemen op het vaste land. Bijvoorbeeld door middel van het zaaien van zaadjes om de biodiversiteit in onze weiden te bevorderen!

SDG 16

Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instituties zijn essentieel voor het ontwikkelen en behouden van die welvaart.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben, dragen bij aan het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door mensen die met fysiek/geestelijk geweld in aanraking zijn gekomen op te vangen en ze een veilige plek te bieden. Op deze site bieden wij producten aan die door deze doelgroep met liefde en in een veilige omgeving is gemaakt.

Internationale samenwerking is nodig om de capaciteit en middelen te versterken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe mondiale partnerschappen.

Alle producten en bedrijven die wij in deze categorie geplaatst hebben zijn onderdeel van het IntelligentFood netwerk. Iedereen in dit netwerk draagt op geheel eigen wijze bij aan een beter milieu en mooiere samenleving. We zouden alle producten in deze categorie kunnen opnemen, echter hebben we besloten hier alleen goede doelen te plaatsen